• Neeg tshaj lij pab Dawb txog kev pab them nqi kho mob.

 • Khaws Koj Li Kev Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Cia!

  Kev txuas sij hawm yog rov qab muaj los rau BadgerCare Plus thiab Wisconsin Medicaid lwm lub khoos kas. Koj yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv tau hloov kho hauv lub xeev hais txog koj tsev neeg thiab nyiaj khwv tau lo txhawm rau kom pom yog tias koj tuaj yeem ceev koj cov txiaj ntsig cia.

 • Thaum Twg Kuv Thiaj Li Tuaj Yeem Sau Npe?

  Kawm paub txog koj cov kev xaiv kom tau txais kev pov hwm kev noj qab haus huv.

Kom nrhiav tau cov kev pab them qni kho mob pheej yig uas ua hauj lwm zoo rau koj yeej nyuab. Peb nkag siab. Tiam sis tsis muaj ib tug twg tsim nyog yuav ntsib teeb meem nrhiav tau cov kev kho mob uas lawv yuav tsum tau muaj thiab kho nyob rau qhov twg.

Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance tsim tsa muaj WisCovered.com los pab txuas koj nrog cov neeg tshaj lij pab dawb nyob rau hauv koj lub zej zog thiab thoob plaws lub xeev. Nram no koj yuav pom cov kev rau koj hu thiab sib tham nrog ib tug tib neeg uas yuav qhia koj ib kauj ruam zus tshawb cov kev pab them nqi kho mob. Yog tias koj yog hom DIY dua, koj yuav nrhiav tau cov kev rau npe thov saum huab cua tam sim no.

Peb puav leej muaj cov nqe lus nquag nug thiab cov nqe lus teb uas tej zaum yuav pab koj nrhiav tau kev kam them nqi kho mob los yog kev pab muas koj qhov kev pab them nqi kho mob.

Koj txoj kev noj qab haus huv tseem ceeb.

Kev Rov Txuas Sij Hawm BadgerCare Plus thiab Medicaid Dua Tshiab

Ib txoj cai tshwj xeeb tau muab tso rau thaum lub sij hawm xwm txheej ceev kab mob COVID-19 uas tuav tswj BadgerCare Plus thiab Medicaid cov tswv cuab uas tau rau npe hauv kev duav roos yam tsis tau ua dua tshiab txhua xyoo. Tam sim no qhov xwm txheej ceev ntawd tau dhau mus lawm, BadgerCare Plus thiab Medicaid cov tswv cuab yuav tsum tau nrhiav lawv hnub rov ua dua tshiab, thiab txuas ntxiv ua dua tshiab mus txog 45 hnub ua ntej lawv qhov kev duav roos yuav xaus. Nws yog ib qho tseem ceeb kom tos rau lub sij hawm qhib rau ua 45-hnub ua ntej cov txiaj ntsig xaus thiab tsis ua dua tshiab ntxov.Yog tias koj ua dua tshiab sai dhau thiab tsis tsim nyog, koj tuaj yeem plam koj cov txiaj ntsig ntxov. Siv cov ntaub ntawv hauv qab no los kawm paub ntau ntxiv.

Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Txog Kev Noj Qab Haus Huv

✅ Ntaub ntawv hais txog kev rov txuas sij hawm dua tshiab seem dav

✅ Cov kauj ruam los ua tam sim no

✅ Hu rau DHS

✅ Cov lus uas kheev nug

TSWV YIM QHIA: Bookmark lub vev xaib no thiab rov qab ntsuam xyuas ntau zaus!

Covering Wisconsin

Kawm paub txog txoj hauv kev yuav…

✅ Nrhiav hnub koj yuav txuas sij hawm dua tshiab

✅ Ua kom tiav koj qhov kev txuas sij hawm dua tshiab thiab xa cov ntaub ntawv tuaj

✅ Nrhiav lwm hom kev pab yog tias koj tsis tsim nyog ntxiv lawm

✅ Sau ntawv sib tham kiag tam sim ntawd nrog tus kws tshaj lij yam tsis tau them dab tsi ntxiv

ACCESS thiab MyACCESS

Mus rau access.wi.gov los sis siv lub app xov tooj smartphone ntawm MyACCESS uas siv tau ua ke los mus xa koj tej ntaub ntawv rov txuas sij hawm dua tshiab thiab tswj xyuas koj cov txiaj ntsig kev pab.

Saib cov lus qhia ib kauj-ruam-zuj zus ua kom tiav koj qhov kev rov txuas sij hawm dua tshiab los ntawm lub vev xaib los sis lub app.

Txog Peb Cov Koom Xeeb

Peb tau tsim cov digital media toolkit (cov cuab yeej) txuas rau cov neeg Wisconsin nrog cov kws tshwj xeeb uas tuaj yeem pab lawv nrhiav cov chaw saib xyuas uas zoo tshaj plaws, tiam sis muaj peev xwm them taus. Ua tsaug uas siv qhov toolkit (cuab yeej) los txhawb qhov ivsaslas kho mob tseem ceeb.

Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij

Tus kws tshaj lij rau kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv tuaj yeem pab koj nrhiav tau txoj phiaj xwm uas tsis kim tshaj plaws rau koj. Cov kws tshaj lij no ua hauj lwm nyob ntawm cov koom haum xws li Covering Wisconsin, cov chaw muab kev pab cuam kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab lwm cov koom haum tsis ua lag luam. Lawv muab kev nkag txog rau txhau cov kev xaiv kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv uas muaj rau Cov Neeg Nyob Hauv Wisconsin ntawm kev tuav pov hwm ntiag tus mus rau BadgerCare Plus. Cov kws tshaj lij kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv tsis ua nrhiav nyiaj los ntawm kev rau koj npe rau txoj phiaj xwm.

Hu tam sim no thiab thov kev pab rau kev pab them nqi kho mob.

Statewide icon
Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
2-1-1
Milwaukee icon
Hauv Milwaukee
(414) 400-9489
Madison icon
Hauv Madison
(608) 261-1455
Statewide icon
Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
Milwaukee icon
Hauv Milwaukee
Madison icon
Hauv Madison
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
1 (800) 242-1060

Cov Nqe Lus Nquag Nug thiab Cov Lus Teb​

Family riding bicycles
Koj Cov Kev Xaiv Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv
 • Koj tuaj yeem nyob nrog koj niam koj txiv txoj phiaj xwm yog tias koj nyob hnub nyoog qis dua 26 xyoos
  • Yog tias niam txiv txoj phiaj xwm tuav pov hwm txoj kev noj qab haus huv ua tau txai rau cov neeg vam khom (los ntawm lawv txoj hauj lwm los sis ib txoj phiaj xwm ntiag tug), feem ntau koj tuaj yeem raug ntxiv rau lawv txoj phiaj xwm thiab yuav muaj nyob kom txog thaum koj muaj hnub nyoog 26 xyoo.
  • Yog tias koj niam koj txiv suav koj ua tus nyob ntawm lawv cov se, koj tuaj yeem nyob hauv lawv txoj phiaj xwm Healthcare.gov mus txog thaum koj muaj hnub nyoog 26 xyoo.
  • Kawm paub ntxiv hais txog kev nyob (los sis kev mus rau) niam txiv txoj phiaj xwm.
 • Saib seb koj puas tsim nyog tau txais BadgerCare
  • Koj tuaj yeem thov rau BadgerCare Plus tau txhua lub sij hawm. Txoj hauv kev zoo tshaj plaws kom paub seb koj puas tsim nyog tau txais yog thov. Yog tias koj yog leej niam leej txiv thov koj ntawm lawv cov se, koj yuav tsum suav lawv cov nyiaj tau los hauv koj daim ntawv thov.
  • Tshawb nrhiav seb lub khoos kas twg koj tuaj yeem tsim nyog rau:
   • Teb ob nqe lus nug ceev nrog lub cuab yeej online
   • Hu rau tus xov tooj pab 2-1-1 los nrhiav kev pab dawb, kws tshaj lij muab kev pab.
   • Sau ntawv tham nrog tus kws tshaj lij. Nyem rau lub pob “Chat with us” los pib.
  • Yog tias koj xav thov rau koj tus kheej, mus rau access.wi.gov.

Nyob raws li ntawm lub sij hawm ntawm lub xyoo los sis yog tias koj muaj qee yam kev hloov pauv hauv lub neej, koj tuaj yeem sau npe nkag!

Txhua tus neeg Wisconsinites tuaj yeem ncig mus saib cov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv txij lub Kaum Ib Hlis Tim 1 txog Lub Ib Hlis Tim 15. Lub sij hawm no yog hu ua Qhib Rau Npe Nkag (kawm ntxiv txog Qhib Rau Npe Nkag nyob rau hauv nqe lus hauv qab no).

Tom qab lub Ib Hlis Ntuj Tim 15, koj tseem tuaj yeem sau npe rau kev tuav pov hwm kho mob nrog BadgerCare Plus (Lub Xeev Wisconsin txoj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv) los sis Lub Sij Hawm Sau Npe Nkag Tshwj Xeeb.

Lub Sij Hawm Rau Npe Nkag Tshwj Xeeb ntawm HealthCare.gov

 • Yog tias koj tau hloov qee yam hauv koj lub neej tej zaum koj yuav muaj peev xwm sau npe rau ib txoj phiaj xwm sab nraum qhov kev Qhib Rau Npe Nkag tau.Qhov no hu ua Lub Sij Hawm Rau Npe Nkag Tshwj Xeeb. Cov tswv cuab ntawm pab pawg neeg thiab lawv tsev neeg tuaj yeem rau npe tau txhua lub sij hawm.
 • Cov kev hloov hauv lub neej muaj xws li:
 • Tshawb nrhiav seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab dawb ntawm kws tshaj lij:
 • Yog tias koj xav thov ntawm koj tus kheej, koj tuaj yeem ua tau ua daim ntawv thov ntawm HealthCare.gov. Koj tuaj yeem sau ntawv tham nrog tus kws tshaj lij yog tias koj xav tau kev pab.

BadgerCare Plus

 • Koj tuaj yeem thov rau BadgerCare Plus txhua lub sij hawm. Qhov zoo tshaj plaws kom paub seb koj puas tsim nyog yog thov.
 • Tshawb nrhiav seb qhov kev pab cuam twg koj tuaj yeem tsim nyog rau:
 • Yog koj xav thov ntawm koj tus kheej, mus rau access.wi.gov.

BadgerCare tuaj yeem rov qab mus rau hnub koj daim ntawv thov kom duav roos rau kev saib xyuas kho mob uas koj twb tau txais nyob rau hauv 90 hnub dhau los.Yog tias koj xav tau rov qab mus rau hnub koj daim ntawv thov, ua hauj lwm nrog tus kws tshaj lij los sis koj lub chaw hauj lwm IM hauv zos (nrhiav koj lub koom haum IM).

 • Koj tuaj yeem thov rau BadgerCare Plus txhua lub sij hawm. Qhov zoo tshaj plaws kom paub seb koj puas tsim nyog yog thov.
 • Tshawb nrhiav seb qhov kev pab cuam twg koj tuaj yeem tsim nyog rau:
 • Yog koj xav thov ntawm koj tus kheej, mus rau access.wi.gov.

BadgerCare tuaj yeem rov qab mus rau hnub koj daim ntawv thov kom duav roos rau kev saib xyuas kho mob uas koj twb tau txais nyob rau hauv 90 hnub dhau los.Yog tias koj xav tau rov qab mus rau hnub koj daim ntawv thov, ua hauj lwm nrog tus kws tshaj lij los sis koj lub chaw hauj lwm IM hauv zos (nrhiav koj lub koom haum IM).

Tej zaum koj yuav txuag tau nyiaj ntawm koj qhov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Tej zaum koj kuj yuav tsim nyog rau lub Xeev Wisconsin txoj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv hu ua BadgerCare Plus.

 • Tshawb nrhiav seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab dawb, ntawm kws tshaj lij:
 • Saib seb koj puas tsim nyog tau txais kev txuag nyiaj rau kev pov hwm kev noj qab haus huv: HealthCare.gov/see-plans
 • Koj tseem tuaj yeem thov hauv online rau BadgerCare Plus txhawm rau saib seb koj puas tsim nyog.Mus saib access.wi.gov txhawm rau thov.

Yog! Tshawb xyuas qee yam ntawm koj cov kev xaiv hauv qab no.

 • Tau txais txoj phiaj xwm kev pov hwm kev noj qab haus huv ntawm HealthCare.gov (Lub Kiab Khw Txog Kev Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm tsoom fwv).
 • Rau npe rau hauv BadgerCare Plus (State of Wisconsin Medicaid) ntawm access.wi.gov.
 • Nrhiav kev pab hauv zos ntawm coveringwi.org/enroll.
 • Yog. Yog tias koj xav yuav txoj phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv, koj tuaj yeem yuav ib txoj phiaj xwm ncaj qha los ntawm tus neeg sawv cev rau kev tuav pov hwm.

  Cov neeg sawv cev thiab cov neeg cev ncauj lus qee lub sij hawm muab kev pab ib xyoos puag ncig dawb, los pab nrog Lub Kiab Khw thiab lwm qhov kev tuav pov hwm xws li Medicare. Lawv tau ua kev cog lus los ntawm cov tuam txhab muab kev tuav pov hwm los pab koj. Lawv yuav tsum tsis txhob tsub nqi rau koj.

  Yog tias koj tsis tuaj yeem xa koj daim ntawv thov ntawm HealthCare.gov, ua hauj lwm nrog cov neeg muaj ntawv tso cai thiab ntawv pov thawj yog txoj hauv kev nyab xeeb tshaj plaws los xa daim ntawv thov Healthcare.gov: 

  Tau txais kev pab dawb, ntawm tus kws tshaj lij saib seb COBRA los sis ib txoj kev phiaj xwm ntawm HealthCare.gov yog qhov kev xaiv zoo tshaj rau koj.

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Mus Cuag Kev Pab

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam.Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov.

Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij.

Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas.

Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab.

Family hiking
WisCovered.com

Tus kws tshaj lij kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yog tus neeg uas tau kawm thiab tau rau npe nrog lub xeev Wisconsin. Qhov no suav nrog: 

 • Cov kws coj kev: muab kev pab ib xyoos puag ncig, pab dawb nrog cov phiaj xwm Medicaid, BadgerCare, thaib Marketplace. Lawv kuj tseem pab los daws cov teeb meem nrog kev pab them thiab cov nqi kho mob. Cov kws coj kev tau txais kev kawm thiab muaj daim ntawv pov thawj ntawm tsoom fwv lawm.  
 • Cov Kws Pab Tswv Yim Rau Kev Ua Daim Ntawv Thov Uas Muaj Daim Ntawv Pov Thawj (CAC): muab kev pab ib xyoos puag ncig, pab dawb nrog Medicaid, BadgerCare, thaib Marketplace. CACs tau txais kev kawm thiab muaj daim ntawv pov thawj ntawm tsoom fwv lawm. 
 • Cov neeg sawv cev thiab cov neeg muag khoom: qee lub sij hawm muab kev pab ib xyoos puag nci dawb, los pab nrog Marketplace thiab lwm qhov kev tuav pov hwm xws li Medicare. Lawv tau ua kev cog lus los ntawm cov tuam txhab muab kev tuav pov hwm los pab koj. Lawv yuav tsum tsis txhob tsub nqi rau koj.

Kev pab rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yeej ib txwm pab dawb xwb.

Txheeb xyuas kom paub tseeb tias koj ua hauj lwm nrog tus kws tshaj lij muaj ntawv tso cai. Sau tus kws tshaj lij lub npe los sis tus naj npawb ntawv tso cai ntawm oci.wi.gov/Lookup.

Family with a dog
Cov Nqe Lus Nquag Nug thiab Cov Lus Teb

ObamaCare yog ib lub npe ivsaslas kho mob uas koj tuaj yeem yuav hauv tsoom fwv Lub Kiab Khw los sis hauv HealthCare.gov. Qhib Kev Rau Npe yog ib lub sij hawm uas koj tuaj yeem sau npe rau txoj phiaj xwm tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Qhib Kev Rau Npe yog pib txij Lub Kaum Ib Hlis Tim 1 txog Lub Ib Hlis Tim 15.

Muaj mob los sis raug xwm txheej uas tuaj yeem yuav muaj tus nqi kim. Txhua qhov phiaj xwm kev tuav pov hwm nyob rau HealthCare.gov duav roos: kev mus cuag kws kho mob, saib xyuas txhawm rau tiv thaiv, pw kho hauv tsev kho mob, daim ntawv sau yuav tshuaj, saib xyuas poj niam cev xeeb tub thiab yug me nyuam, saib xyuas kaus hniav rau me nyuam yaus, pab cov mob hlwb, thiab ntau yam ntxiv. HealthCare.gov cov phiaj xwm yuav tsis lees paub los sis tshem tawm koj txoj phiaj xwm vim tias muaj xwm txheej ua ntej.

Yuav kom paub seb koj puas tuaj yeem txuag tau los sis tau txais kev pov hwm kev noj qab haus huv qis:

Yog! Muaj kws tshwj xeeb pab koj pub dawb kom koj tuaj yeem sau koj tsab ntawv thov tiav. Hu tam sim no nrhiav ib tug uas nyob ze koj:

 • Txhua thaj tsam hauv Wisconsin – (877) 947-2211
 • Hauv Milwaukee – (414) 270-4677
 • Hauv Madison – (608) 261-1455

Yog. Txhua xyoo phiaj xwm, nqi thiab cov kev xaiv hloov. Nws yog ib qho tseem ceeb kom hloov kho koj cov ntaub ntawv. Xyuas kom paub tseeb tias koj hloov kho koj li:

 • Nyiaj tau los
 • Cov ntaub ntawv hauv tsev neeg
 • Cov ntaub ntawv tiv tauj
 • Qhov kev tiv tauj uas xav tau

Yog tias koj cov nyiaj khwv tau nqis lawm los sis koj muaj me nyuam ntxiv, tej zaum koj yuav tsim nyog tau kev pab nyiaj ntxiv.Yog tias koj cov nyiaj tau los nce, nco ntsoov hloov kho nws.

Marketing Workgroup Participants

Lub Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance yog qhov chaw muaj kev pab rau cov pej xeem hauv Wisconsin uas yuav tau muaj kev pab tham nrog lawv lub lag luam muag kev pov hwm pab them nqi kho mob los yog muaj lus tsis txaus siab txog lawv txoj kev pab them nqi kho mob. Ua ntawv tsis txaus siab kom tau kev pab los ntawm peb cov kws tshaj lij.