Neeg tshaj lij pab Dawb txog kev pab them nqi kho mob.

Kom nrhiav tau cov kev pab them qni kho mob pheej yig uas ua hauj lwm zoo rau koj yeej nyuab. Peb nkag siab. Tiam sis tsis muaj ib tug twg tsim nyog yuav ntsib teeb meem nrhiav tau cov kev kho mob uas lawv yuav tsum tau muaj thiab kho nyob rau qhov twg.

Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance tsim tsa muaj WisCovered.com los pab txuas koj nrog cov neeg tshaj lij pab dawb nyob rau hauv koj lub zej zog thiab thoob plaws lub xeev. Nram no koj yuav pom cov kev rau koj hu thiab sib tham nrog ib tug tib neeg uas yuav qhia koj ib kauj ruam zus tshawb cov kev pab them nqi kho mob. Yog tias koj yog hom DIY dua, koj yuav nrhiav tau cov kev rau npe thov saum huab cua tam sim no.

Peb puav leej muaj cov nqe lus nquag nug thiab cov nqe lus teb uas tej zaum yuav pab koj nrhiav tau kev kam them nqi kho mob los yog kev pab muas koj qhov kev pab them nqi kho mob.

Koj txoj kev noj qab haus huv tseem ceeb.

Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij

Tus kws tshaj lij rau kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv tuaj yeem pab koj nrhiav tau txoj phiaj xwm uas tsis kim tshaj plaws rau koj. Cov kws tshaj lij no ua hauj lwm nyob ntawm cov koom haum xws li Covering Wisconsin, cov chaw muab kev pab cuam kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab lwm cov koom haum tsis ua lag luam. Lawv muab kev nkag txog rau txhau cov kev xaiv kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv uas muaj rau Cov Neeg Nyob Hauv Wisconsin ntawm kev tuav pov hwm ntiag tus mus rau BadgerCare Plus. Cov kws tshaj lij kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv tsis ua nrhiav nyiaj los ntawm kev rau koj npe rau txoj phiaj xwm.

Hu tam sim no thiab thov kev pab rau kev pab them nqi kho mob.

Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
2-1-1
Hauv Milwaukee
(414) 400-9489
Hauv Madison
(608) 261-1455
Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
Hauv Milwaukee
Hauv Madison
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
1 (800) 242-1060

Cov Nqe Lus Nquag Nug thiab Cov Lus Teb

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Mus Cuag Kev Pab

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam. Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov. Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij. Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas. Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab

Tej zaum koj yuav tau cov nqi muas pheej yig los yog tsis raug nqi pov hwm pab them nqi kho mob. Tej zaum koj yuav puav leej tsim nyog tau lub Xeev Wisconsin txoj kev pab them nqi kho mob hu ua BadgerCare Plus.

Txoj kev zoo tshaj kom koj paub seb koj puas tsim nyog tau kev pab yog mus cuag kev pab tshaj lij dawb.

Hu Tam Sim No (877) 947-2211

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus yog koj cov nyiaj txiag tau txog tej qib twg raws nram no.

Xyuas seb koj puas tsim nyog tau kev pab los ntawm txoj kev pab tshaj lij. 

Zoo Heev! Xaiv txoj kev taug uas koj xav tau nram no thiab pib nqis tes tam sim no. 

Tau. Yog koj xav muas ib txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob, koj muas tau ncaj qha ntawm ib tug kws muag kev pov hwm. Kom tsim nyog tau kev pab nyiaj the rau koj tus nqi muas kev pov hwm, koj yuav tau ua ntawv thov nrog ib tug neeg uas yuav pab lis koj tsab ntawv thov kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov.  

Tus kws tshaj lij kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yog tus neeg uas tau kawm thiab tau rau npe nrog lub xeev Wisconsin. Qhov no suav nrog: 

  • Cov kws coj kev: muab kev pab ib xyoos puag ncig, pab dawb nrog cov phiaj xwm Medicaid, BadgerCare, thaib Marketplace. Lawv kuj tseem pab los daws cov teeb meem nrog kev pab them thiab cov nqi kho mob. Cov kws coj kev tau txais kev kawm thiab muaj daim ntawv pov thawj ntawm tsoom fwv lawm.  
  • Cov Kws Pab Tswv Yim Rau Kev Ua Daim Ntawv Thov Uas Muaj Daim Ntawv Pov Thawj (CAC): muab kev pab ib xyoos puag ncig, pab dawb nrog Medicaid, BadgerCare, thaib Marketplace. CACs tau txais kev kawm thiab muaj daim ntawv pov thawj ntawm tsoom fwv lawm. 
  • Cov neeg sawv cev thiab cov neeg muag khoom: qee lub sij hawm muab kev pab ib xyoos puag nci dawb, los pab nrog Marketplace thiab lwm qhov kev tuav pov hwm xws li Medicare. Lawv tau ua kev cog lus los ntawm cov tuam txhab muab kev tuav pov hwm los pab koj. Lawv yuav tsum tsis txhob tsub nqi rau koj.

Kev pab rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yeej ib txwm pab dawb xwb.

Marketing Workgroup Participants

Lub Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance yog qhov chaw muaj kev pab rau cov pej xeem hauv Wisconsin uas yuav tau muaj kev pab tham nrog lawv lub lag luam muag kev pov hwm pab them nqi kho mob los yog muaj lus tsis txaus siab txog lawv txoj kev pab them nqi kho mob. Ua ntawv tsis txaus siab kom tau kev pab los ntawm peb cov kws tshaj lij.