Neeg tshaj lij pab Dawb txog kev pab them nqi kho mob.

Kom nrhiav tau cov kev pab them qni kho mob pheej yig uas ua hauj lwm zoo rau koj yeej nyuab. Peb nkag siab. Tiam sis tsis muaj ib tug twg tsim nyog yuav ntsib teeb meem nrhiav tau cov kev kho mob uas lawv yuav tsum tau muaj thiab kho nyob rau qhov twg.

Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance tsim tsa muaj WisCovered.com los pab txuas koj nrog cov neeg tshaj lij pab dawb nyob rau hauv koj lub zej zog thiab thoob plaws lub xeev. Nram no koj yuav pom cov kev rau koj hu thiab sib tham nrog ib tug tib neeg uas yuav qhia koj ib kauj ruam zus tshawb cov kev pab them nqi kho mob. Yog tias koj yog hom DIY dua, koj yuav nrhiav tau cov kev rau npe thov saum huab cua tam sim no.

Peb puav leej muaj cov nqe lus nquag nug thiab cov nqe lus teb uas tej zaum yuav pab koj nrhiav tau kev kam them nqi kho mob los yog kev pab muas koj qhov kev pab them nqi kho mob.

Koj txoj kev noj qab haus huv tseem ceeb.

Lub caij nyoog tshiab los txais kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv

Cov neeg hauv Wisconsin muaj ob txoj hauv kev mus yuav kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv txij thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 15, 2021 txog rau Thaum Lub Yim Hli 15, 2021. Tau txais tus kws tshaj lij pab dawb los xaiv thiab sau npe rau txoj phiaj xwmtuav pov hwm rau kev noj qab haus huv. Cov kws tshaj lij kev pov hwm yuav pab ua kom koj pom tias koj tsim nyog tau txais rau kev pab nyiaj los txo koj cov nuj nqis txhua hli (thiab yuav paub tias qhov twg yuav nrhiav cov kev pab cuam feem ntau zoo tshaj uas haum rau koj cov kev xav tau kev noj qab haus huv thiab nyiaj txiag). Koj tuaj yeem tham nrog tus kws tshaj lij hauv xov tooj, los xaiv chaw muab ntaub ntawv hauv online hauv qab no, los sis nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas nquag muaj.

Koj puas xav tau kev pab thov kev sau npe rau txoj phiaj xlwm?
Koj puas xav hloov koj txoj kev npaj phiaj xwm tam sim no?
Koj puas tau ze rau 65 xyoos los sis koj puas muaj lus nug txog Medicare?

Nug thiab Cov Lus Teb​

Yog tias koj xaiv txoj phiaj xwm los sis hloov koj txoj phiaj xwm hauv Healthcare.gov, koj cov kev tuav pov hwm yuav pib rau thawj hnub hauv lub hlis tom ntej. Piv txwv li, yog tias koj xa koj daim ntawv thov rau thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 22, koj cov kev pov hwm yuav pib rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj Tim 1. 

Vim tias coob leej neeg tau poob hauj lwm, nws muaj lub sij hawm sau npe zaum thib ob rau txij li Lub Ob Hlis Ntuj Tim 15-Lub Yim Hli 15. Lub sij hawm muab kev sau npe tshwj xeeb no ua rau cov neeg tag nrho cov neeg hauv Wisconsin muaj lub caij nyoog dua zaum ob los nkag rau kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv los sis hloov pauv qhov phiaj xwm tam sim no los ntawm Healthcare.gov. Raws li lub ntiaj teb no tseem niaj hnub tawm tsam rua tus kab mob COVID-19, qhov tseem ceeb tshaj rau txhua tus neeg yuav tsum muaj kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv.

Tam sim no qhov loj tshaj plaws…. koj yuav tau muaj kev saib xyuas kev mob nkeeg. Txhua qhov phiaj xwm ivsaslas nyob rau HealthCare.gov duav tau cov kev pab tseem ceeb no: mus cuag kws kho mob, saib xyuas txhawm rau tiv thaiv, pw tsev kho mob, yuav tshuaj, saib xyuas poj niam cev xeeb tub thiab yug me nyuam, saib xyuas kaus hniav rau me nyuam yaus, pab cov mob hlwb, thiab ntau yam.

Raws li koj cov nyiaj khwv tau, tej zaum koj yuav tau kev pab nyiaj. Ntau tshaj 8 ntawm 10 leej cov neeg hauv Wisconsin tau nyiaj pab lawv qhov phiaj xwm.

Yog! Muaj kws tshwj xeeb pab koj pub dawb kom koj tuaj yeem sau koj tsab ntawv thov tiav. Hu tam sim no nrhiav ib tug uas nyob ze koj. Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij.

Koj pauv los yeej tau kawg. Yog tias koj hloov cov phiaj xwm, xyuas kom meej koj cov kws kho mob, cov tsev kho mob, cov tshuaj, thiab cov chaw muag tshuaj tseem muaj nyob hauv koj daim phiaj xwm tshiab. Muaj tus kws tshaj lij muab kev pab cuam dawb los pab ntsuam xyuas koj txoj phiaj xwm. Tham nrog tus kws tshaj lij tam sim no.

Txog Peb Cov Koom Xeeb

Peb tau tsim cov digital media toolkit (cov cuab yeej) txuas rau cov neeg Wisconsin nrog cov kws tshwj xeeb uas tuaj yeem pab lawv nrhiav cov chaw saib xyuas uas zoo tshaj plaws, tiam sis muaj peev xwm them taus. Ua tsaug uas siv qhov toolkit (cuab yeej) los txhawb qhov ivsaslas kho mob tseem ceeb.

Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij

Tus neeg tshaj lij pab nrog koj nrhiav txoj kev pab them nqi kho mob pheej yig tshaj plaws rau koj. Cov neeg tshaj lij no ua hauj lwm hauv cov koom haum xws li United Way thiab Covering Wisconsin thiab muaj kev muab muag tau txhua hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau cov zej zog neeg hauv Wisconsin txij li cov lag luam muag kev pov hwm mus rau BadgerCare Plus. Cov neeg tshaj lij txog kev pab them nqi kho mob yuav tsis khwv tau nyiaj los ntawm txoj kev pab koj rau npe thov ib txoj kev pab them nqi kho mob.

Hu tam sim no thiab thov kev pab rau kev pab them nqi kho mob.

Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
(877) 947-2211
Hauv Milwaukee
(414) 400-9489
Hauv Madison
(608) 261-1455
Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
Hauv Milwaukee
Hauv Madison
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
1 (800) 242-1060

Cov Nqe Lus Nquag Nug thiab Cov Lus Teb

Tej zaum koj tsim nyog! Koj puas tau:

 • Plam koj txoj hauj lwm?
 • Plam koj txoj kev pab them nqi kho mob tom hauj lwm?
 • Plam koj tus txij nkawm txoj kev pab them nqi kho mob?
 • Muaj kev hloov ntawm koj lub tsev neeg cov nyiaj txiag?
 • Tsiv tsev tsis ntev los no?
 • Saws ib tug me nyuam?
 • Yug ib tug me nyuam?

Yog tias lo lus teb yog ‘tau’ rau cov nqe lus nug ntawd, tej zaum koj yuav tau ib txoj kev pab them nqi kho mob los sis rau tau npe kom tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus.

Koj kawm kom paub ntxiv txog cov kev taug ntawm no.

Nrhiav Kev Pab Hauv Zos Tam Sim No

60 Hnub – qhov ntawd yog qhov sij hawm koj muaj yuav tau thov kom tau ib txoj kev pab them nqi kho mob tshiab txij li hnub koj plam koj txoj kev pab them nqi kho mob. Koj puav leej thov tau 60 ua ntej koj yuav plam koj txoj kev pab them nqi kho mob. Txoj kev thov ua ntej yuav plam koj txoj kev pab them nqi kho mob yuav pab kom xyeej tau txoj kev tu ncua tsis muaj kev pab them nqi kho mob mus ib ntus. 

Tsis txhob tos. Nws yuav siv sij hawm ob peb hnub thiaj teem tau sij hawm mus ntsib neeg pab koj ua tsab ntawv thov los sis yuav siv sij hawm sau ua ke tej ntaub ntawv uas koj yuav tau muaj thiaj ua tau ntawv thov kev pab them nqi kho mob. Koj puav leej muaj txog 60 hnub tom qab ib qho xwm txheej teev muaj ntawm ntu “Kuv Puas Tsim Nyog Tau Kev Pab Them Nqi Kho Mob” saum toj tshwm sim uas yuav tau thov kev kav them pab tshiab.

Koj txoj kev noj qab haus huv tseem ceeb. Tsis txhob tos kom tau kev pab them nqi kho mob tshiab. Hu tam sim no (877) 947-2211.


Txhua Lub Sij Hawm – Qhov no tsuas yog rau BadgerCare Plus. Tsis muaj ib lub sij hawm xyeej tseg kiag rau kev thov BadgerCare Plus. Koj thov tau txhua lub sij hawm. Ua Ntawv Thov Tam Sim No

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Mus Cuag Kev Pab Dawb.

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam. Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov. Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij. Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas. Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab

Tej zaum koj yuav tau cov nqi muas pheej yig los yog tsis raug nqi pov hwm pab them nqi kho mob. Tej zaum koj yuav puav leej tsim nyog tau lub Xeev Wisconsin txoj kev pab them nqi kho mob hu ua BadgerCare Plus.

Txoj kev zoo tshaj kom koj paub seb koj puas tsim nyog tau kev pab yog mus cuag kev pab tshaj lij dawb.

Hu Tam Sim No (877) 947-2211

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus yog koj cov nyiaj txiag tau txog tej qib twg raws nram no.

Xyuas seb koj puas tsim nyog tau kev pab los ntawm txoj kev pab tshaj lij. 

Zoo Heev! Xaiv txoj kev taug uas koj xav tau nram no thiab pib nqis tes tam sim no. 

Tau. Yog koj xav muas ib txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob, koj muas tau ncaj qha ntawm ib tug kws muag kev pov hwm. Kom tsim nyog tau kev pab nyiaj the rau koj tus nqi muas kev pov hwm, koj yuav tau ua ntawv thov nrog ib tug neeg uas yuav pab lis koj tsab ntawv thov kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov.  

Tej zaum koj tsim nyog! Koj puas tau:

 • Plam koj txoj hauj lwm?
 • Plam koj txoj kev pab them nqi kho mob tom hauj lwm?
 • Plam koj tus txij nkawm txoj kev pab them nqi kho mob?
 • Muaj kev hloov ntawm koj lub tsev neeg cov nyiaj txiag?
 • Tsiv tsev tsis ntev los no?
 • Saws ib tug me nyuam?
 • Yug ib tug me nyuam?

Yog tias lo lus teb yog ‘tau’ rau cov nqe lus nug ntawd, tej zaum koj yuav tau ib txoj kev pab them nqi kho mob los sis rau tau npe kom tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus.

Koj kawm kom paub ntxiv txog cov kev taug ntawm no.

Nrhiav Kev Pab Hauv Zos Tam Sim No

60 Hnub – qhov ntawd yog qhov sij hawm koj muaj yuav tau thov kom tau ib txoj kev pab them nqi kho mob tshiab txij li hnub koj plam koj txoj kev pab them nqi kho mob. Koj puav leej thov tau 60 ua ntej koj yuav plam koj txoj kev pab them nqi kho mob. Txoj kev thov ua ntej yuav plam koj txoj kev pab them nqi kho mob yuav pab kom xyeej tau txoj kev tu ncua tsis muaj kev pab them nqi kho mob mus ib ntus. 

Tsis txhob tos. Nws yuav siv sij hawm ob peb hnub thiaj teem tau sij hawm mus ntsib neeg pab koj ua tsab ntawv thov los sis yuav siv sij hawm sau ua ke tej ntaub ntawv uas koj yuav tau muaj thiaj ua tau ntawv thov kev pab them nqi kho mob. Koj puav leej muaj txog 60 hnub tom qab ib qho xwm txheej teev muaj ntawm ntu “Kuv Puas Tsim Nyog Tau Kev Pab Them Nqi Kho Mob” saum toj tshwm sim uas yuav tau thov kev kav them pab tshiab.

Koj txoj kev noj qab haus huv tseem ceeb. Tsis txhob tos kom tau kev pab them nqi kho mob tshiab. Mus Cuag Kev Pab


Txhua Lub Sij Hawm – Qhov no tsuas yog rau BadgerCare Plus. Tsis muaj ib lub sij hawm xyeej tseg kiag rau kev thov BadgerCare Plus. Koj thov tau txhua lub sij hawm. Ua Ntawv Thov Tam Sim No

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Mus Cuag Kev Pab Dawb.

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam. Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov. Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij. Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas. Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab

Tej zaum koj yuav tau cov nqi muas pheej yig los yog tsis raug nqi pov hwm pab them nqi kho mob. Tej zaum koj yuav puav leej tsim nyog tau lub Xeev Wisconsin txoj kev pab them nqi kho mob hu ua BadgerCare Plus.

Txoj kev zoo tshaj kom koj paub seb koj puas tsim nyog tau kev pab yog mus cuag kev pab tshaj lij dawb.

Hu Tam Sim No

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus yog koj cov nyiaj txiag tau txog tej qib twg raws nram no.

Xyuas seb koj puas tsim nyog tau kev pab los ntawm txoj kev pab tshaj lij. 

Zoo Heev! Xaiv txoj kev taug uas koj xav tau nram no thiab pib nqis tes tam sim no. 

Tau. Yog koj xav muas ib txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob, koj muas tau ncaj qha ntawm ib tug kws muag kev pov hwm. Kom tsim nyog tau kev pab nyiaj the rau koj tus nqi muas kev pov hwm, koj yuav tau ua ntawv thov nrog ib tug neeg uas yuav pab lis koj tsab ntawv thov kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov.  

Marketing Workgroup Participants

Lub Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance yog qhov chaw muaj kev pab rau cov pej xeem hauv Wisconsin uas yuav tau muaj kev pab tham nrog lawv lub lag luam muag kev pov hwm pab them nqi kho mob los yog muaj lus tsis txaus siab txog lawv txoj kev pab them nqi kho mob. Ua ntawv tsis txaus siab kom tau kev pab los ntawm peb cov kws tshaj lij.

Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij

Tus neeg tshaj lij pab nrog koj nrhiav txoj kev pab them nqi kho mob pheej yig tshaj plaws rau koj. Cov neeg tshaj lij no ua hauj lwm hauv cov koom haum xws li United Way thiab Covering Wisconsin thiab muaj kev muab muag tau txhua hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau cov zej zog neeg hauv Wisconsin txij li cov lag luam muag kev pov hwm mus rau BadgerCare Plus. Cov neeg tshaj lij txog kev pab them nqi kho mob yuav tsis khwv tau nyiaj los ntawm txoj kev pab koj rau npe thov ib txoj kev pab them nqi kho mob.

Hu tam sim no thiab thov kev pab rau kev pab them nqi kho mob.

Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
(877) 947-2211
Hauv Milwaukee
(414) 400-9489
Hauv Madison
(608) 261-1455
Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
Hauv Milwaukee
Hauv Madison
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
1 (800) 242-1060

Cov Nqe Lus Nquag Nug thiab Cov Lus Teb

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Ua ntej koj txiav txim, xam txog: 

Qhov no yog ib txoj kev taug kim heev vim koj yuav raug them tag nrho qhov nqi muas kev pov hwm uas koj lub hauj lwm ib txwm them rau ntxiv rau cov nqi uas lov tawm ntawm koj daim nyiaj tshev.  

Yog tias koj twb yeej them nyiaj txwm koj qhov nqi lov them rau lub xyoo lawm, tej zaum koj yuav tuav twj ywm tau koj txoj kev pab them nqi kho mob thiab qhov no yuav zoo siv tau.  

Koj kawm kom paub ntxiv txog cov kev taug ntawm no. 

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam. Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov. Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij. Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas. Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab

Tej zaum koj yuav tau cov nqi muas pheej yig los yog tsis raug nqi pov hwm pab them nqi kho mob. Tej zaum koj yuav puav leej tsim nyog tau lub Xeev Wisconsin txoj kev pab them nqi kho mob hu ua BadgerCare Plus.

Txoj kev zoo tshaj kom koj paub seb koj puas tsim nyog tau kev pab yog mus cuag kev pab tshaj lij dawb.

Hu Tam Sim No (877) 947-2211

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus yog koj cov nyiaj txiag tau txog tej qib twg raws nram no.

Xyuas seb koj puas tsim nyog tau kev pab los ntawm txoj kev pab tshaj lij. 

Zoo Heev! Xaiv txoj kev taug uas koj xav tau nram no thiab pib nqis tes tam sim no. 

Tau. Yog koj xav muas ib txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob, koj muas tau ncaj qha ntawm ib tug kws muag kev pov hwm. Kom tsim nyog tau kev pab nyiaj the rau koj tus nqi muas kev pov hwm, koj yuav tau ua ntawv thov nrog ib tug neeg uas yuav pab lis koj tsab ntawv thov kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov.  

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Ua ntej koj txiav txim, xam txog: 

Qhov no yog ib txoj kev taug kim heev vim koj yuav raug them tag nrho qhov nqi muas kev pov hwm uas koj lub hauj lwm ib txwm them rau ntxiv rau cov nqi uas lov tawm ntawm koj daim nyiaj tshev.  

Yog tias koj twb yeej them nyiaj txwm koj qhov nqi lov them rau lub xyoo lawm, tej zaum koj yuav tuav twj ywm tau koj txoj kev pab them nqi kho mob thiab qhov no yuav zoo siv tau.  

Koj kawm kom paub ntxiv txog cov kev taug ntawm no. 

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam. Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov. Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij. Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas. Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab

Tej zaum koj yuav tau cov nqi muas pheej yig los yog tsis raug nqi pov hwm pab them nqi kho mob. Tej zaum koj yuav puav leej tsim nyog tau lub Xeev Wisconsin txoj kev pab them nqi kho mob hu ua BadgerCare Plus.

Txoj kev zoo tshaj kom koj paub seb koj puas tsim nyog tau kev pab yog mus cuag kev pab tshaj lij dawb.

Hu Tam Sim No

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus yog koj cov nyiaj txiag tau txog tej qib twg raws nram no.

Xyuas seb koj puas tsim nyog tau kev pab los ntawm txoj kev pab tshaj lij. 

Zoo Heev! Xaiv txoj kev taug uas koj xav tau nram no thiab pib nqis tes tam sim no. 

Tau. Yog koj xav muas ib txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob, koj muas tau ncaj qha ntawm ib tug kws muag kev pov hwm. Kom tsim nyog tau kev pab nyiaj the rau koj tus nqi muas kev pov hwm, koj yuav tau ua ntawv thov nrog ib tug neeg uas yuav pab lis koj tsab ntawv thov kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov.  

Marketing Workgroup Participants

Lub Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance yog qhov chaw muaj kev pab rau cov pej xeem hauv Wisconsin uas yuav tau muaj kev pab tham nrog lawv lub lag luam muag kev pov hwm pab them nqi kho mob los yog muaj lus tsis txaus siab txog lawv txoj kev pab them nqi kho mob. Ua ntawv tsis txaus siab kom tau kev pab los ntawm peb cov kws tshaj lij.