Neeg tshaj lij pab Dawb txog kev pab them nqi kho mob.

Kom nrhiav tau cov kev pab them qni kho mob pheej yig uas ua hauj lwm zoo rau koj yeej nyuab. Peb nkag siab. Tiam sis tsis muaj ib tug twg tsim nyog yuav ntsib teeb meem nrhiav tau cov kev kho mob uas lawv yuav tsum tau muaj thiab kho nyob rau qhov twg.

Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance tsim tsa muaj WisCovered.com los pab txuas koj nrog cov neeg tshaj lij pab dawb nyob rau hauv koj lub zej zog thiab thoob plaws lub xeev. Nram no koj yuav pom cov kev rau koj hu thiab sib tham nrog ib tug tib neeg uas yuav qhia koj ib kauj ruam zus tshawb cov kev pab them nqi kho mob. Yog tias koj yog hom DIY dua, koj yuav nrhiav tau cov kev rau npe thov saum huab cua tam sim no.

Peb puav leej muaj cov nqe lus nquag nug thiab cov nqe lus teb uas tej zaum yuav pab koj nrhiav tau kev kam them nqi kho mob los yog kev pab muas koj qhov kev pab them nqi kho mob.

Koj txoj kev noj qab haus huv tseem ceeb.

Qhib Sau Npe

Kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv muaj tus nqi pheej yig duav yav dhau los ua ntej rau Cov Neeg Nyob Hauv Wisconsin tshiab los sis rov qab los rau ntawm HealthCare.gov. Cov neeg tuaj yeem ncig yuav cov phiaj xwm txij li Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2021 txog Lub Ib Hlis Ntuj Tim 15, 2022 rau cov phiaj xwm xyoo 2022. Kev pab cuam ntawm kws tshaj lij, pab dawb muaj rau xaiv thiab rau npe nkag rau txoj phiaj xwm. Tham nrog tus kws tshaj lij hauv lub xov tooj, xav qhov peev txheej hauv online hauv qab no, los sis nrhiav cov lus teb rau cov nqe lus nug uas pom ntau.

Koj puas xav tau kev pab thov los sis rov txuas qhov phiaj xwm?
Koj puas tau ze rau 65 xyoos los sis koj puas muaj lus nug txog Medicare?

Nug thiab Cov Lus Teb​

ObamaCare yog ib lub npe paub thoob plaws rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv uas koj tuaj yeem yuav nyob rau ntawm tsoom fwv lub khw los sis HealthCare.gov. Qhib Rau Npe yog ib lub ncua sij hawm uas koj tuaj yeem rau npe rau txoj phiaj xwm tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Kev Qhib Rau Npe yog txij li Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2021 txog Lub Ib Hlis Ntuj Tim 15, 2022.

Tam sim no qhov loj tshaj plaws…. koj yuav tau muaj kev saib xyuas kev mob nkeeg. Txhua qhov phiaj xwm ivsaslas nyob rau HealthCare.gov duav tau cov kev pab tseem ceeb no: mus cuag kws kho mob, saib xyuas txhawm rau tiv thaiv, pw tsev kho mob, yuav tshuaj, saib xyuas poj niam cev xeeb tub thiab yug me nyuam, saib xyuas kaus hniav rau me nyuam yaus, pab cov mob hlwb, thiab ntau yam.

Ua tsaug rau kev pab daws kev nyuaj ntawm tus kab mob COVID, ua rau kev yuav cov phiaj xwm kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv zoo hauv HealthCare.gov yog qhov ua tau yooj yim dua yav dhau los ntau! Cov nqi qis dua yuav dhau los lawm ntau. Tsis hais txog qhov koj khwv tau, txais kev pab nyiaj txiag pab them rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Los nrhiav seb koj puas tuaj yeem txuag los sis txaus kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yam tsis muaj tus nqi li, tham nrog tus kws tshaj lij hauv xov tooj los sis teb ob nqe lus nug sai-sai nrog qhov cuab yeej hauv online no.

Yog! Muaj kws tshwj xeeb pab koj pub dawb kom koj tuaj yeem sau koj tsab ntawv thov tiav. Hu tam sim no nrhiav ib tug uas nyob ze koj. Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij.

Tus kws tshaj lij kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yog tus neeg uas tau kawm thiab tau rau npe nrog lub xeev Wisconsin. Qhov no suav nrog: 

  • Cov kws coj kev: muab kev pab ib xyoos puag ncig, pab dawb nrog cov phiaj xwm Medicaid, BadgerCare, thaib Marketplace. Lawv kuj tseem pab los daws cov teeb meem nrog kev pab them thiab cov nqi kho mob. Cov kws coj kev tau txais kev kawm thiab muaj daim ntawv pov thawj ntawm tsoom fwv lawm.  
  • Cov Kws Pab Tswv Yim Rau Kev Ua Daim Ntawv Thov Uas Muaj Daim Ntawv Pov Thawj (CAC): muab kev pab ib xyoos puag ncig, pab dawb nrog Medicaid, BadgerCare, thaib Marketplace. CACs tau txais kev kawm thiab muaj daim ntawv pov thawj ntawm tsoom fwv lawm. 
  • Cov neeg sawv cev thiab cov neeg muag khoom: qee lub sij hawm muab kev pab ib xyoos puag nci dawb, los pab nrog Marketplace thiab lwm qhov kev tuav pov hwm xws li Medicare. Lawv tau ua kev cog lus los ntawm cov tuam txhab muab kev tuav pov hwm los pab koj. Lawv yuav tsum tsis txhob tsub nqi rau koj.


Kev pab rau kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv yeej ib txwm pab dawb xwb.

Yog. Txhua xyoo phiaj xwm, nqi thiab cov kev xaiv hloov. Thiab, cov nyiaj pab tej zaum kuj hloov yog li tseem ceeb yuav tau kho cov nyiaj thiab txheej xwm ntawm tsev neeg. Yog tias koj cov nyiaj khwv tau nqis lawm los sis koj muaj me nyuam ntxiv, koj tej zaum yuav tau kev pab nyiaj ntxiv. Yog tias koj cov nyiaj khwv tau nce, koj yuav tau tsis txhob siv cov nyiaj pab ntau tshaj qhov tsim nyog.

Nco ntsoov saib tus kws ho mob koj nyiam, lub tsev kho mob, cov kev kho mob, thiab cov chaw muag tshuaj puas tseem nyob li qub yog tias koj txuas koj qhov phiaj xwm qub – tej zaum cov nev vawj kuj hloov txhua xyoo.

Txog Peb Cov Koom Xeeb

Peb tau tsim cov digital media toolkit (cov cuab yeej) txuas rau cov neeg Wisconsin nrog cov kws tshwj xeeb uas tuaj yeem pab lawv nrhiav cov chaw saib xyuas uas zoo tshaj plaws, tiam sis muaj peev xwm them taus. Ua tsaug uas siv qhov toolkit (cuab yeej) los txhawb qhov ivsaslas kho mob tseem ceeb.

Sib Tham Nrog Ib Tug Kws Tshaj Lij

Tus kws tshaj lij rau kev tuav pov hwm rau kev noj qab haus huv tuaj yeem pab koj nrhiav tau txoj phiaj xwm uas tsis kim tshaj plaws rau koj. Cov kws tshaj lij no ua hauj lwm nyob ntawm cov koom haum xws li Covering Wisconsin, cov chaw muab kev pab cuam kev noj qab haus huv hauv zej zog thiab lwm cov koom haum tsis ua lag luam. Lawv muab kev nkag txog rau txhau cov kev xaiv kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv uas muaj rau Cov Neeg Nyob Hauv Wisconsin ntawm kev tuav pov hwm ntiag tus mus rau BadgerCare Plus. Cov kws tshaj lij kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv tsis ua nrhiav nyiaj los ntawm kev rau koj npe rau txoj phiaj xwm.

Hu tam sim no thiab thov kev pab rau kev pab them nqi kho mob.

Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
2-1-1
Hauv Milwaukee
(414) 400-9489
Hauv Madison
(608) 261-1455
Txhua txhia qhov chaw hauv Wisconsin
Hauv Milwaukee
Hauv Madison
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
Koj Puas Muaj 65 Xyoo los sis Laus Dua los sis Xav Tau Kev Pab Thov Medicare?
1 (800) 242-1060

Cov Nqe Lus Nquag Nug thiab Cov Lus Teb

Yog koj nyuam qhuav plam koj txoj hauj lwm los sis cov sij hawm ua hauj lwm raug txiav tsawg thiab tsis muaj kev pab them nqi kho mob los ntawm lub chaw hauj lwm lawm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawd mus txog 18 lub hlis. Txoj kev taug no yog hu ua COBRA. Mus Cuag Kev Pab

ObamaCare yog ib lub npe nquag siv rau hom kev pab them nqi kho mob uas muaj rau neeg muas tau ntawm tsoom fwv teb chaws lub lag luam. Koj yuav puav leej hnov hu ua HealthCare.gov. Koj yeej thov tau txoj kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov tam sim no los sis koj mus cuag tau kev pab tshaj lij. Tej zaum koj puav leej yuav tau kev pab them rau ib kuag los sis tag nrho koj qhov nqi muas. Kev pov hwm pab them nqi kho mob yeej cov nyom. Tsis tag koj yuav tau txheeb nws koj tib leeg. Mus Cuag Kev Pab

Tej zaum koj yuav tau cov nqi muas pheej yig los yog tsis raug nqi pov hwm pab them nqi kho mob. Tej zaum koj yuav puav leej tsim nyog tau lub Xeev Wisconsin txoj kev pab them nqi kho mob hu ua BadgerCare Plus.

Txoj kev zoo tshaj kom koj paub seb koj puas tsim nyog tau kev pab yog mus cuag kev pab tshaj lij dawb.

Hu Tam Sim No (877) 947-2211

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txoj kev pab them nqi kho mob BadgerCare Plus yog koj cov nyiaj txiag tau txog tej qib twg raws nram no.

Xyuas seb koj puas tsim nyog tau kev pab los ntawm txoj kev pab tshaj lij. 

Zoo Heev! Xaiv txoj kev taug uas koj xav tau nram no thiab pib nqis tes tam sim no. 

Tau. Yog koj xav muas ib txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob, koj muas tau ncaj qha ntawm ib tug kws muag kev pov hwm. Kom tsim nyog tau kev pab nyiaj the rau koj tus nqi muas kev pov hwm, koj yuav tau ua ntawv thov nrog ib tug neeg uas yuav pab lis koj tsab ntawv thov kev pab them nqi kho mob ntawm HealthCare.gov.  

Marketing Workgroup Participants

Lub Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance yog qhov chaw muaj kev pab rau cov pej xeem hauv Wisconsin uas yuav tau muaj kev pab tham nrog lawv lub lag luam muag kev pov hwm pab them nqi kho mob los yog muaj lus tsis txaus siab txog lawv txoj kev pab them nqi kho mob. Ua ntawv tsis txaus siab kom tau kev pab los ntawm peb cov kws tshaj lij.